نمونه سند تضمین دفتریاران موضوع ماده 9 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی - مدونات کاتب

نظر بر اینکه به شرح نامه شماره ------ مورخ ---- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ..... در نظر است ‌خانم / آقای با مشخصات مرقوم به دفتریاری اول/دوم دفتر اسناد رسمی شماره ----- منصوب گردد و طبق مقررات و آئین نامه دفاتر اسناد رسمی باید تضمین ابواب جمعی به مبلغ 250/000 ریـــال بسپارد لذا مبلغ مزبور را به موجب فیش بانکی شماره ------  مورخ ------ بانک ملی شعبه ------ به حساب 2171329007003 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نزد بانک ملی ایران شعبه سازمان ثبت تودیع نموده و در تاریخ ذیل نامبرده فوق در این دفترخانه حاضر و متعهد و ملتزم گردید که در قبال هر گونه کسری بدهی و یا به هر عنوان خسارتی که در مدت تصدی مشارالیه به دفتریاری اسناد رسمی به زیان دولت و اشخاص مشهود گردد و طبق برگ های حسابداری و یا ترتیب دیگری بدهی نامبرده از طرف اداره صلاحیت دار معلوم و یا آنکه قبض اضافه دریافتی شخص ایشان در قبال وجوه ماخوذه از ارباب رجوع بدست آید تا میزان مبلغ مزبور از بدهی و خسارات وارده به دولت و یا اشخاص و یا محکومیت های نقدی دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران که البته حقوق دولت مقدم بر اشخاص خواهد بود را بدون هیچ گونه عذری از عهده بر آید و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صورت تعیین بدهی می تواند از محل فیش بانکی مذکور استفاده نماید و این التزام تا زمانی که به حساب دوران تصدی مشارالیه رسیدگی و تسویه حساب نشده است شامل نقل و انتقال و کفالت و غیره نیز می باشد این سند به استناد نامه فوق و با توجه به شق 4 ماده 9 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی بخشنامه 5/22112 مورخ 56/9/26 اداره کل منطقه ثبت تهران تنظیم گردید.

نظرات (1)
یکشنبه 4 مرداد 1394 ساعت 09:16
ممنون
پاسخ:
سلام و عرض ارادت همکار برزگوار
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد