تقدیم به همکاران نازنینم (از دست ندهید که غبن فاحش است) - مدونات کاتب