X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
فرم سند رهنی تعاونی اعتبار ثامن الائمه - مدونات کاتب
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
قرارداد زیر بین: الف) شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن‌الائمه (ع) بشماره ثبت 181457- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مقیم تهران خیابان گاندی خیابان 15 پلاک 25 با نمایندگی آقای       بموجب معرفی نامه شماره           مورخ           که برای رعایت اختصار ذیلاً ((تعاونی)) نامیده میشود از یک طرف و ب) آقای        (مذکور الهویه) که منبعد ((مشتری)) نامیده میشود از طرف دیگر منعقد گردید. ج) راهن: آقای            (مذکور‌الهویه) که منبعد ((راهن)) نامیده میشود از طرف دیگر منعقد گردید. ماده 1) نظر به اینکه تعاونی موافقت نموده است که مشتری مطابق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین‌نامه اجرائی قانون مذکور تا میزان مبلغ               ریال از تسهیلات تعاونی استفاده کند لذا مشتری بموجب این قرارداد کلیه اظهارات و تشخیص تعاونی نسبت به تعهدات و بدهی خود را قبول و تایید نمود و به تعاونی اجازه و اختیار داد تا تعاونی به استناد این قرارداد کلیه حقوق و مطالبات خود اعم از اینکه قبل از انعقاد این قرارداد ایجاد شده یا پس از انعقاد این قرارداد ایجاد شود استیفاء و وصول نماید مشتری قبول نمود که کلیه قراردادهای منعقده بین تعاونی و مشتری نسبت به موارد مذکور معتبر خواهد بود. ماده 2) مدت این قرارداد از تاریخ ذیل سند بمدت  شش ماه  و با نظر تعاونی برای یکبار و یا به دفعات قابل تمدید است بهر حال تعاونی حق دارد پس از انقضای مدت و یا در مدت این قرارداد هر موقع که صلاح و مقتضی بداند برای وصول مطالبات خود از بابت تسهیلات اعطائی و تعهدات مشتری بر اساس دفاتر تعاونی با مراجعه به دفتر اسناد رسمی اجرائیه صادر نماید. ماده 3) مشتری متعهد و ملتزم شد تسهیلات مندرج در این قرارداد را بر اساس قراردادهای منعقده مربوط به عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید در صورتیکه بهر علت و جهتی مشتری از بابت تسهیلات اعطائی و تعهدات قبلی و نیز تضمین تعهد اشخاص ثالث به تعاونی بدهکار شود موارد رهن در قبال کلیه بدهی‌های مشتری در رهن و وثیقه تعاونی قرار خواهد داشت و صرف‌اظهار تعاونی (با رعایت و مقررات تعاونی) در تعیین میزان مطالبات خود برای صدور اجرائیه ملاک عمل و مناط اعتبار و کافی و قطعی غیر قابل اعتراض بوده و مشتری و راهن حق هر گونه اعتراض را در اینخصوص از خود سلب و ساقط نمودند و در صورت امتناع مشتری از پرداخت بدهی خود بشرح این قرارداد تعاونی حق دارد به استناد این قرارداد اجرائیه صادر و اقدامات اجرائی را تا حصول نتیجه نهائی تعقیب و از مورد رهن با رعایت مقررات مطالبات خود را استیفاء نماید. ماده 4) در صورت تخلف مشتری از هر یک از تعهدات و مندرجات این قرارداد تعاونی حق دارد اصل مطالبات و سود و جرائم خود را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ صدور اجرائیه تا هنگام پرداخت از طرف مشتری محاسبه و وصول نماید. تبصره: مشتری و راهن قبول و تعهد نمودند چنانچه تعاونی برای استیفاء حقوق و مطالبات خود بموجب این سند اقدام به صدور اجرائیه نماید علاوه بر اصل طلب و مبلغ مافی‌الذمه متعلقه بشرط ماده چهار فوق و سایر هزینه‌های قانونی حق‌الوکاله و هزینه‌های دیوانی متعلقه را نیز در هر مرحله که باشد اعم از اینکه اجرائیه و عملیات اجرائی توسط وکیل دعاوی و یا سایر پرسنل تعاونی تقاضا و پیگیری شده باشد طبق تعرفه مربوطه پرداخت نموده و یا به مطالبات تعاونی اضافه گردد و مشتری و راهن حق هر گونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمودند. ماده 5) مشتری/ راهن به منظور تضمین و تامین و تا استهلاک کامل بدهی‌های مندرج در این قرارداد تمامی رقبات آتی‌الذکر ملکی و متصرفی خود را نزد تعاونی به رهن و وثیقه قرار داد و رهن مرقوم فک نخواهد شد مگر با پرداخت کلیه بدهی مربوطه طبق اعلام کتبی تعاونی قبض و اقباض بعمل آمد و مورد رهن و وثیقه مجدداً به تصرف راهن داده شده که در مدت مذکور در این سند از آن استیفاء منافع نماید و راهن متعهد و ملتزم شد که در حفظ و حراست مورد  رهن و وثیقه کوشا باشد و راهن قبل از فک رهن و ضمن این قرارداد حق هیچگونه معامله اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره و یا توثیق مازاد و نیز واگذاری حق استرداد را بصورت صلح حقوق و یا وکالت و وصایت ندارد. ماده 6) مشتری و راهن مکلفند مورد رهن را به هزینه خود در مقابل خطراتی که از طرف تعاونی تعیین میگردد نزد بیمه‌گر مورد قبول تعاونی و بنفع تعاونی برای مدت و مبلغی که تعاونی تعیین میکند بیمه نموده و بیمه‌نامه را به تعاونی تسلیم نماید و در صورت انقضای مدت بیمه چنانچه دیون و تعهدات موضوع این قرارداد باقی باشد متعهدند نسبت به تجدید بیمه و تسلیم مدارک مربوط به تعاونی اقدام نمایند و در غیر اینصورت تعاونی حق دارد موارد رهن را راساً بیمه نموده و هزینه مربوط را از مشتری و راهن مطالبه و دریافت و در صورت استنکاف از تادیه هزینه مذکور از طریق صدور اجرائیه با ارائه اسناد پرداخت هزینه تجدید بیمه مبادرت به وصول نماید و یا معادل هزینه تجدید بیمه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اضاافه نماید. ماده 7) موارد وثیقه عبارتند از: ششدانگ یکدستگاه آپارتمان با مشخصات  فوق‌الذکر ماده 8) مشتری و راهن بدینوسیله تعهد نمودند که از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن شود خودداری نمایند و تعاونی حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد رهن را بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید. ماده 9) هر گونه عرصه و اعیان و تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که به مورد /موارد رهن اضافه و الحاق شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات تلفن، برق، گاز،آب من حیث المجموع جزء مورد رهن است و مانع اجرای مقررات قانونی ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد / موارد رهن تا انجام کلیه تعهدات در رهن تعاونی باقی است چنانچه قبل از فسخ این قرارداد شهرداری یا هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا اجرای طرحی قسمتی یا تمام مورد/ موارد رهن را جزء خیابان، کوچه، معبر یا جاده با طرح مربوط قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید تعاونی ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل است تا از طرف مشتری / راهن آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان یا مجری طرح ذیربط توافق می نماید به مرجع مربوط واگذار نماید و عندالاقتضاء مصالح ساختمانی آن را به هر شخص و هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد بفروش برساند و بهاء و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از تعهدات مشتری/ راهن به شرح این قرارداد محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد/ موارد رهن به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط و فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام مشتری / راهن میباشد و مشتری/ راهن متعهد گردیدند ظرف مدت 2 روز پس از اخطار کتبی تعاونی سند / اسناد مالکیت مربوط به مورد/ موارد رهن را به تعاونی تسلیم نماید. ماده 10) در صورتی که مشتری/ راهن برخلاف هر یک از مواد این قرارداد رفتار نماید یا از انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد خودداری نماید تعاونی حق دارد به شرح این قرارداد کلیه حقوق خود را از طریق قانونی استیفا نماید صرف اظهار تعاونی راجع به میزان تعهدات مشتری/ راهن و تخلف وی از هر یک از مندرجات قرارداد معتبر است. ماده 11) مشتری شرایط عمومی افتتاح حساب تعاونی را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول امضاء و ضمن عقد مزبور تعاونی را وکیل بلاعزل خود نمود و بنابراین به تعاونی حق و اختیار داد که تعاونی مطالبات خود ناشی از اسناد و مدارک و قراردا های فیما بین موضوع این قرارداد و هرنوع مطالبات خود را از موجودی حسابها و سپرده های متعلق به مشتری نزد خود و هر یک از شعب و واحدهای تعاونی برداشت نماید. ماده 12 ) هزینه های ثبت این قراداد و هزینه های استیفای حقوق تعاونی از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان، حق الوکاله وکیل در تمام مراجع و مراحل طبق آئین نامه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و اصلاحیه های بعدی آن هزینه های دادرسی و اجرائی و غیره ) کلاً به عهده مشتری/ راهن است و مشتری/ راهن هر گونه اقدامات اجرائی تعاونی از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر تا استیفای حقوق تعاونی از هر جهت و بابت قبول نمود ماده 13 ) مشتری/ راهن بدینوسیله متعهد است که از هر گونه اقدامی که مغایر مقررات شهرداری و یا سایر مراجع ذیربط است در صورتی که استیفای حقوق تعاونی را از مورد/ موارد رهن را با اشکال مواجه نماید خودداری کند در غیر اینصورت تعاونی وکیل بلاعزل مشتری/ راهن است تا از طرف مشتری/ راهن نسبت به تادیه خسارت تعاونی اقدام نماید و هر گونه پرداختی در این رابطه بعمل آید مورد قبول مشتری/ راهن میباشد و مشتری/ راهن حق هر گونه اعتراض و ایراد را از خود سلب و اسقاط نمودند.
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد