نمونه سند رهن عام بانک صادرات (قرارداد شماره چهار) - مدونات کاتب
قرارداد زیر بین :
 الــــف) - بانک صادرات ایران با نمایندگی آقای ...... با مشخصات مرقوم طبق معرفی نامه صدر الذکر که برای رعایت اختصار ذیلا (بانک) نامیده می شود از یک طرف و
 ب) - ...... با مشخصات صدر الذکر که پس از این بدهکار نامیده می شود.
ج - آقای  .....  با مشخصات بالا که پس از این "راهن و ضامن" نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.
مــاده یک : بدهکار اقرار و اعتراف نمود که مطابق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی قانون مذکور تا میزان مبلغ ......... ریال از تسهیلات اعطائی بانک بر اساس یکی از عقود اسلامی و انواع ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی و یا برات کارت / کارت های تضمینی و ... استفاده نموده و مبلغ مذکور دین مسلم و قطعی وی به بانک می باشد.
  
مـــاده دو : مدت این قرارداد از تاریخ زیر شش ماه شمسی و با نظر بانک برای یک بار و یا بدفعات قابل تمدید است و این تمدید بدون نیاز به تنظیم هر گونه سندی اعم از رسمی و یا عادی از طرف بانک انجام خواهد شد.به هر حال بانک حق و اختیار دارد پس از انقضای مدت و یا در مدت این قرارداد هر موقع که صلاح و مقتضی بداند برای وصول مطالبات خود از بابت تسهیلات اعطائی براساس دفاتر و کارت تنظیمی بانک از این دفترخانه اسناد رسمی اجرائیه صادر نماید.
ماده ســـه : بدهکار متعهد و ملتزم شد تسهیلات اعطائی را حسب موافقت بانک و بر اساس قرارداد منعقده طبق یکی از عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اجرائی و انواع ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی استفاده نماید و مفاد قراردادهای تنظیمی را کلاً به موقع اجراء بگذارد و در صورتی که به هر علت و جهتی، بدهی بدهکار از بابت تسهیلات اعطائی موضوع این قرارداد کاهش یابد مورد / موارد رهن و وثیقه در قبال ارقام استفاده شده از تسهیلات اعطائی در رهن و وثیقه بانک قرار خواهد گرفت و صرف اظهار کتبی بانک (با رعایت مقررات و دفاتر بانک) در تعیین میزان مطالبات خود برای صدور اجرائیه ملاک عمل و مناط اعتبار و کافی و قطعی و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض بوده و بدهکار  و راهن حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودند و در صورت امتناع بدهکار از پرداخت بدهی خود ناشی از این سند ، اجرائیه به شرح فوق از دفترخانه اسناد رسمی صادر و اقدامات اجرایی تا حصول نتیجه نهایی تعقیب و مورد وثیقه در قبال رقم اعلام شده از طرف بانک با رعایت مقررات قانونی تملک خواهد شد.
ماده چهــار : در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد به علت تاخیر در تادیه بدهی از تاریخ سررسید یا حال شدن دیون سند رهنی تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی ،  مبلغی بر ذمه بدهکار و راهن تعلق خواهد گرفت از این رو بدهکار و راهن با امضای این قرارداد ملتزم و متعهد می شوند تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بر بدهی تادیه نشده سالیانه  ...... درصد اصل بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نمایند.به همین منظور بدهکار و راهن ضمن امضای این قرارداد ، به طور غیر قابل برگشت به بانک وکالت بلا عزل تفویض نمودند که از تاریخ سررسید یا حال شدن دیون سند رهنی تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مطالبات خود را از حساب های بدهکار و راهن برداشت نماید. اخذ مبلغ مقرره موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.
تبصره یک -  بدهکار و راهن قبول و تعهد نمودند چنانچه بانک برای استیفاء حقوق و مطالبات خود به موجب این سند اقدام به اقامه دعوی یا صدور اجرائیه ثبتی نماید علاوه بر اصل طلب و مبلغ مافی الذمه متعلقه به شرح ماده چهار فوق و سایر هزینه های قانونی ، حق الوکاله و هزینه های دیوانی متعلقه را نیز در هر مرحله که باشد ، اعم از اینکه اجرائیه  و عملیات اجرایی توسط وکیل دعاوی یا نماینده قانونی و یا پرسنل بانک مطرح و پیگیری شده باشد را طبق تعرفه مربوطه پرداخت نموده و یا به مطالبات بانک اضافه گردد و بدهکار و راهن حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمودند.
تبصره دو - راهن و بدهکار در مقابل بانک موافقت نمودند چنانچه بعد از سررسید این قرارداد یا حال شدن دیون سند رهنی قسمتی از مطالبات بانک را پرداخت نمایند ، بانک حق و اختیار دارد وجوه دریافتی و یا برداشتی را بنا به مورد ابتدا بابت هزینه های پیش بینی شده در این قرارداد منظور و مابقی را طبق قرارداد تسهیلاتی منعقده تسهیم بالنسبه نماید و راهن و بدهکار حق هر گونه اعتراض و ایراد در این مورد را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده پــنج : راهن متضامنا با بدهکار باز پرداخت مطالبات بانک ناشی از این قرارداد را در قبال بانک تضمین و تعهد نمود و راهن به منظور تضمین و تامین و تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قراداد تمامی رقبات آتی الذکر ملکی و متصرفی خود را نزد بانک به رهن و وثیقه قرار دارد و مورد رهن مرقوم فک نخواهد شد مگر تا پرداخت کلیه بدهی مربوطه طبق اعلام کتبی بانک . قبض و اقباض به عمل آمد و موارد رهن و وثیقه مجدداً به تصرف راهن داده شد که در مدت مذکور در این سند از آن استیفاء منافع نماید و راهن متعهد و ملتزم شد که در حفظ و نگهداری موارد رهن و وثیقه کوشا باشد و راهن قبل از فک رهن و فسخ این قرارداد حق معامله اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره و یا توثیق مازاد و نیز واگذاری حق استرداد را به صورت صلح حقوق و یا وکالت و وصایت از خود سلب و ساقط نمود و هر گونه ساختمان جدید دیگری که در ملک مورد وثیقه احداث و یا هر نوع ماشین آلات جدید دیگری که بعداً در مورد وثیقه نصب شود و مستحدثات و ماشین آلات جدید نیز جزء موارد رهن و وثیقه بوده و مانع از اجرای مقررات و قوانین اجرایی نخواهد بود و راهن ضمن این عقد و با اسقاط حق عزل و ضم وکیل و ناظر ، بانک را وکیل تام الاختیار خود در حیات و وصی در ممات جهت ترهین مستحدثات و ماشین آلات آتی الاحداث به نفع بانک قرار داد.
ماده شــش : بدهکار و راهن اقرار و اعتراف نمودند که قبل از تنظیم این سند عین یا منافع مرقوم را تحت هیچ عنوان اعم از قطعی ، شرطی و ... به صورت صلح ، وکالت یا وصایت واگذار ننموده اند در غیر این صورت بدهکار و راهن مکلفند نسبت به جبران خسارت وارده به بانک به تشخیص بانک اقدام نمایند.
ماده هفــت : بدهکار و راهن متضامنا مکلفند مورد/موارد رهن را به هزینه خود در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می گردد نزد بیمه گر مورد قبول بانک بنام و به نفع بانک برای مدت و مبلغی که بانک تعیین می کند بیمه نموده ، بیمه نامه را به بانک تسلیم نمایند و در صورت انقضای مدت بیمه چنانچه دیون و تعهدات موضوع این قرارداد باقی باشد متعهدند نسبت به تجدید بیمه و تسلیم مدارک مربوط به بانک اقدام نمایند ، در غیر این صورت بانک به طور غیر قابل برگشت حق و اختیار  دارد مورد/موارد رهن را راساً بیمه نموده و هزینه مربوطه را به اضافه نرخ خسارت مندرج در ماده چهار این قرارداد به عنوان وجه التزام نسبت به مبلغ تادیه شده به صورت روزانه از بدهکار و راهن مطالبه و دریافت و در صورت استنکاف از تادیه هزینه مذکور از هر گونه حساب بدهکار و راهن نزد بانک برداشت و یا از طریق صدور اجرائیه با ارائه اسناد پرداخت هزینه تجدید بیمه مبادرت به وصول نماید و یا معادل هزینه تجدید بیمه ، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اضافه نماید.
ماده هشـت : راهن و بدهکار ضمن این عقد به طور غیر قابل رجوع به بانک حق و اختیار دادند هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیر مستقیم را از موجودی هر یک از حساب های ایشان اعم از ریالی و یا ارزی و یا هر نوع اعتبار ، اسناد ، حوالجات و اوراق بهادار اعم از ریالی و یا ارزی ایشان نزد خود و یا سایر بانک ها راسا و بدون نیاز به هر گونه طرح دعوی و مراجعه به مراجع ثبتی یا قضایی برداشت و استیفاء نماید.
ماده نـــه :  راهن / راهنین و بدهکار به طور غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد / دادند طبق شرایط و مقررات این سند رهنی ، از مورد وثیقه برای وصول کلیه مطالبات بانک و متفرعات آن وفق قراردادهای منعقده و مطابق دفاتر خود و مفاد قرارداد ، در سایر اسناد تعهد آور مربوطه استفاده نماید و راهن / راهنین و بدهکار حق هر گونه ایراد و اعتراض ، نسبت به اقدامات و عملیات اجرائی و قانونی بانک ، هم چنین حق تقاضای فک رهن از وثیقه مرقوم را تا پرداخت کلیه مطالبات بانک ، طبق اعلام کتبی بانک از خود سلب و اسقاط نمود / نمودند. 
مـــاده ده : هر گاه ثابت شود بدهکار به منظور تحصیل تسهیلات بانکی موضوع این قرارداد به متصدیان مربوطه ، حق العمل یا پاداش یا تحفه یا هدایایی اعم از نقدی و غیر نقدی داده است و یا آن ها و یا واسطه های آن ها را در منافع خود سهیم کرده است ، بانک حق خواهد داشت قرارداد تسهیلاتی را بدون نیاز به انجام تشریفات قضائی فسخ نماید . اثبات هر یک از امور فوق در کمیته های انضباطی برای اعمال حق فسخ مذکور کافی است و بدهکار حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.در صورت فسخ قرارداد ، بدهکار و راهن مکلف است وجوه پرداختی بانک و متفرعات آن را با لحاظ خسارت عدم ایفای تعهد قراردادی به بانک مسترد نماید.مضافا اینکه در صورت احراز موارد فوق بدهکار مدت پنج سال از دریافت هر گونه تسهیلات محروم خواهد شد.
ماده یازده : بدهکار متعهد گردید سیستم حسابداری صحیحی که متناسب با حجم امور مالی وی بوده و مورد قبول بانک باشد برقرار نموده حساب های خود را مرتبا در دفاتر قانونی ثبت نماید و چنانچه بانک لازم بداند حساب ها و دفاتر نامبرده را بوسیله حسابرس رسمی مورد تائید بانک مورد رسیدگی قرار داده ، نتیجه حسابرسی و حساب سود و زیان سالانه خود را در اختیار بانک بگذارد.
ماده دوازده : راهن و بدهکار ضمن این عقد با اسقاط حق عزل و ضم وکیل و ناظر ، بانک را وکیل تام الاختیار خود در حیات و وصی در ممات قرار دادند تا چنانچه هر گونه وجهی تحت هر عنوان از سوی استفاده کنندگان از تسهیلات و هر شخص حقیقی یا حقوقی در اجرای این قرارداد به هر طریق به حساب بانک واریز شود بانک حق و اختیار دارد وجوه واریزی را ابتدا بابت هزینه های پیش بینی شده در این قرارداد منظور و مابقی را طبق قرارداد تسهیلاتی منعقده تسهیم بالنسبه نماید و به نمایندگی از امضاء کننده / امضاء کنندگان در دفترخانه حاضر و نسبت به تنظیم و امضای هر نوع الحاقیه یا متمم قرارداد با هر متن و قبول هر قید و شرط مورد نظر بانک راجع به تقلیل مبلغ این سند و فک رهن قسمتی از مورد یا موارد رهن با انتخاب خود به صورت مشاع یا قطعات تفکیکی و با اعلام این مطلب که مابقی مورد یا موارد رهن در قبال مابقی مبلغ سند همچنان در رهن بانک باقی است ، اقدام نماید. راهن و بدهکار حق هر گونه ایراد و اعتراض نسبت به اقدام بانک به شرح فوق را قبلا از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده سیزده : راهن و بدهکار در صورت کاهش تعهدات خویش در این قرارداد به بانک حق و اختیار دادند که بانک ، آزادسازی وثائق را براساس قابلیت نقد شدن ، ابتدا از وثیقه ای که امکان نقد شوندگی آن کمتر است شروع و در نهایت نسبت به آزاد سازی وثائق سهل الوصول اقدام نماید و راهن و بدهکار حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمودند.
ماده چهارده : راهن و بدهکار به بانک حق و اختیار دادند تا بانک در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قراردا به غیر تحت هر عنوان - اقدام نماید.بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر - کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و یا اینکه حقوق بانک نیز نسبت به وثیقه در تعهد انتقال گیرنده خواهد بود.
ماده پانزده : بدهکار متعهد و مکلف گردید ، قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/12 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه و دستور العمل های اجرائی آن را مطالعه و ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد ، خودداری نماید و هم چنین بدهکار متعهد گردید به اشخاص ثالث (به استثنای وکیل یا نماینده قانونی به نفع صاحب حساب) اجازه استفاده از حساب ها ، خدمات بانک و ابزارهای بانک داری و الکترونیکی خود را ندهد و هم چنین متعهد و مکلف گردید هر گونه تغییر در کد و نشانی پستی / ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییر را به شعبه عامل ارائه نماید.
ماده شانزده : در صورتی که بدهکار و راهن به تعهدات خود به شرح این قرارداد عمل ننمایند بانک حق و اختیار دارد نسبت به صدور و ارسال اخطاریه به نشانی مندرج در این قرارداد از طریق پست عادی/سفارشی اقدام و هزینه مربوط را از حساب های بدهکار و راهن برداشت و در صورت عدم کفایت موجودی در حساب های وی از حساب های بانک پرداخت و هزینه متعلقه را به اضافه وجه التزام مندرج در ماده چهار این قرارداد نسبت به مبلغ تادیه شده به صورت روزانه از تاریخ پرداخت از بدهکار و راهن مطالبه و دریافت و در صورت استنکاف از تادیه هزینه مذکور ، از هر گونه حساب ، اموال و دارایی بدهکار و راهن نزد بانک برداشت و مبادرت به وصول و یا معادل هزینه مذکور و متفرعات آن به مطالبات خود ناشی از این قرارداد اضافه نماید و از طریق مراجع قانونی وصول نماید و بدهکار و راهن حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده هفده : در صورت اقدامات اجرائی و قانونی بانک در موارد وثیقه ، چنانچه در زمان مزایده حاصل فروش بعضی از رقبات ، کافی برای پرداخت بدهی گردد.بدهکار و راهن ضمن عقد خارج لازم بانک را وکیل بلاعزل خود با حق توکیل به غیر و لو کرارا با سلب حق ضم وکیل ، امین و ناظر از خود قرار داد تا نسبت به انتخاب فروش هر یک یا بعضی از رقبات موارد وثیقه حسب تشخیص بانک از حیث تقدم یا تاخر فروش اقدام نماید بدهکار و راهن حق رعایت تقدم موضوع ماده 144  آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و .... تا پایان عملیات اجرائی از خود سلب و اسقاط نمودند و حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودند.
ماده هجده : مواردوثیقه عبارت است از مازاد شش دانگ ملک مرقوم که در رهن و وثیقه بانک قرار گرفت.
این قرارداد در هجده ماده و  دو تبصره در مورخ ......  در شهر....  به امضاء رسیده است.
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد