فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی (پذیرفته شده آزمون دستیاری) - مدونات کاتب
نظر به اینکه مقرر گردیده ، اینجانب ...... با مشخصات مرقوم که با هزینه دولت و استفاده از مزایای ماموریت آموزشی در مقطع ........ در رشته ....... تحصیل نمایم ، برابر مقررات قانونی و آیین نامه های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .... که از مفاد آن ها کاملا آگاه و مطلع هستم  به موجب  عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می‌گردم :
1.  در مقطع ....... رشته ....... تحصیل کرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذکور را به پایان رسانده ، درجه دکتری تخصصی را در رشته مذکور اخذ نمایم و کلیه مقررات مربوط به دوره آموزشی  و دانشگاه محل تحصیل را رعایت کنم ، و صرفاً به امر تحصیل اشتغال داشته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصیلی و دانشگاه  تعیین شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت بگذرانم  ، و حق تغییر رشته را از خود ساقط می کنم . 2. بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .... معرفی کنم و بر اساس قوانین و مقررات مربوط وضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سه برابر مدتی که از مزایای ماموریت آموزشی استفاده نموده ام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .... و در صورت عدم نیاز محل یاد شده ، در هر محلی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین نماید ، خدمت کنم . 3. در صورتیکه به دلایل آموزشی ، سیاسی، و اخلاقی و غیره‌ ، موفق  به اتمام تحصیلات در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد فوق الذکر استنکاف نمایم و یا بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل ، خود را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .... معرفی نکنم ، یا به محل تعیین شده از سوی آن سازمان جهت انجام خدمت مراجعه نکنم ، و یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترک خدمت کنم و به طور کلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد ( و مقررات مربوط ) برعهده گرفته ام تخلف نمایم ، متعهد می شوم 3 برابر کلیه هزینه‌های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل ( از جمله هزینه‌های تحصیل ، اسکان ، حقوق و مزایای پرداختی ، ‌کمک هزینه تحصیلی ، هزینه کتاب و ... ) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم  . تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه‌ها و خسارات ،‌قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود . تبصره 1 : خسارات مقرر در این بند ، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی شود و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .... می تواند علاوه بر دریافت وجه التزام یا خسارت ، اجرای اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا هر محل دیگری که بعداً تعیین شود) را مطالبه نماید. تبصره 2 : پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و سایر مدارک تحصیلی از جمله ریزنمرات نخواهد گردید و ارائه مدارک یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکان پذیر است .  4. از آنجاکه اعطای دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکان پذیر است ، چنانچه به هر دلیل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطا نخواهد شد . هم چنین تا اتمام تعهدات ، سند تعهد اینجانب فسخ نخواهد گردید
5. طرف تعهد در این سند ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است.بنابراین موافقت دانشگاه با خرید تعهد یا استعفای اینجانب در قبال پرداخت خسارت موجب برائت اینجانب از انجام تعهدات مندرج در این سند نخواهد بود و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همواره حق دارد انجام اصل تعهدات در محل تعیین شده و در سند و یا در هر محل دیگری را که صلاح می داند از اینجانب درخواست نماید
6. ضمن عقد خارج لازم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در  تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن ، وکیل ،‌ و در صورت فوت‌، ‌وصی است تا نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و وصول خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تعیین هزینه‌ ها توسط وزارت بهداشت ، قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود . 7. نشانی اقامتگاه اینجانب سیران زبیری ، ‌نشانی مندرج در این سند می باشد ،‌و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل ، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده ،‌و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی اطلاع خواهم داد ، و الا ابلاغ کلیه اوراق و اخطاریه‌ها به محل تعیین شده در این سند ‌قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می‌باشد . به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات ناشی از این سند اینجانبان : آقای/خانم .......  با مشخصات مرقوم و آقای/خانم .....  با مشخصات مرقوم با آگاهی کامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج لازم و بر مبنای ماده 10 قانون مدنی متعهد می شویم که تعهدات فوق الذکر دانشجو ، تعهد اینجانبان بوده و ملتزم می‌شویم ، چنانچه دانشجوی مذکور ، به تعهدات خود به شرح فوق الذکر عمل نکند و از هر یک از تعهدات فوق تخلف کند و منظور وزارت بهداشت ، عملی نشود ، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اینجانبان بوده و وزارت بهداشت ، حق دارد ، بدون هیچ گونه تشریفات ، به صرف اعلام به دفترخانه ، در مورد تخلف از هر یک از تعهدات فوق ، از طریق صدور اجرائیه 3 برابر هزینه‌های انجام شده بابت دانشجو ( به شرح فوق ) به علاوه کلیه خسارات وارده را ، از اموال اینجانبان راساً استیفا کند و ضمن عقد خارج لازم ، وزارت بهداشت را وکیل خود در زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار دادیم تا نسبت به احراز تخلف از هر یک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه‌ها و خسارات و مطالبات از طرف اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر برای تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص وزارت مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه خواهد بود . وزارت مذکور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق یا هر محل دیگری از اموال و دارایی های اینجانبان وصول کند و اینجانبان متضامناً در برابر وزارت مذکور متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم . تبصره : تعهد و مسئولیت ضامنان با یکدیگر و با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در این سند تضامنی است و وزارت بهداشت می تواند برای دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً  علیه هر یک از متعهد و ضامنین و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجرائیه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید. این قرارداد بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده و بین طرفین لازم الاتباع است .
نظرات (2)
پنج‌شنبه 26 شهریور 1394 ساعت 11:38
سایت متفاوت و زیبایی دارین خیلی خوشحال شدم دوباره به وبتون اومدم
افتخار میدین پیش منم بیاین
91668
شنبه 25 مهر 1394 ساعت 14:02
با سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی
ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی شاعبه و بی منت شما در دنیای مجازی سردفتران و دفتریاران که موجب دلگرمی همکاران میباشد
جناب آقای سجادی فر از وضعیت جناب آقای عبداله خادمی سردفتر یک مهاباد که در فاجعه منا حضور داشتند خبری دارید یا خیر ..
اینجانب در سایت ها مختلف حج و زیارت گشتم ولی متاسفانه خبری از آن بزرگوار نیافتم ما واقعا نگران حال ایشان هستیم واقعا حیف است که سردفتر با علم چون آقای خادمی را خدای نکرده از دست بدیم اگر خبری داشتید حتما به ما اطلاع دهید
من دلم نیومد به دفترشون زنگ بزنم واسه همین خاطر مزاحم شما شدم
ممنون
پاسخ:
سلام بزرگوار اول این که از لطف و عنایت شما کمال تشکر را دارم در خصوص جناب خادمی نازنین باید عرض کنم حقیر نیز همچون شما و سایر همکاران در بی خبری محض بسر می برم جناب خادمی عزیز حقیقتا قطب کتابت استان هستند و حقیر ارادت خاصی به این بزرگمرد دارم و بی صبرانه منتظر شنیدن خبرهای خوبی هستم ... دعا بفرمائید جناب عبداللهی عزیز ... انشاء الله خداوند متعال به احترام این روزهای عزیز گره از کار فروبسته و بگشاید و خادمی عزیز را به ما بازگرداند.
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد