فرم قرارداد جعاله شرکت ملی نفت ایران - مدونات کاتب
این قرارداد فی مابین :

الف – شرکت ملی نفت ایران ، صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نشانی : تهران - خیابان حافظ پلاک 523 با نمایندگی آقای ......  با مشخصات مرقوم به موجب معرفی نامه شماره ....... مورخ ......... که از این پس در این قرارداد ” عامل ” نامیده می شود از یک طرف و آقای .....  ( نامبرده فوق ) کارمند / کارگر شماره ...... شاغل در ........  به نشانی ارومیه ،....... که از این پس ” جاعل ” نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.


  ماده یک : منظور از جعاله موضوع این قرارداد عبارت است : تهیه مسکن
ماده دو : مدت انجام عملیات موضوع این قرارداد حداکثر 6 ماه از تاریخ انعقاد این قرارداد و قابل تمدید می باشد .
ماده سه :
از هزینه های پیش بینی شده جهت انجام عملیات جعاله موضوع این قرارداد مبلغ ....... ریال حسب تقاضای جاعل توسط عامل تامین و به تشخیص عامل پرداخت میگردد و جاعل نیز طی همین سند اقرار به دریافت نمود . چنانچه جهت انجام عملیات موضوع جعاله علاوه بر مبلغ پیش بینی شده فوق احتیاج به صرف هزینه بیشتری باشد عامل حق دارد هزینه های اضافی لازم را نیز تامین و پرداخت نماید و کل هزینه های مصرف شده را از جاعل مطالبه و وصول کند صرف اظهار عامل در مورد کل هزینه های به عمل آمده و هزینه های انجام شده به وسیله عامل مورد قبول جاعل بوده و جاعل حق هر گونه ایراد و اعتراضی نسبت به آن را ازخود سلب و ساقط نمود.
ماده چهار : جعل عامل جهت انجام عملیات موضوع جعاله مبلغ .......  ریال میباشد که جاعل متعهد شد مجموع مطالبات عامل که شامل جعل و هزینه های موضوع ماده 3 قرارداد حاضر می باشد را در ......  قسط متوالی بصورت پلکانی تادیه نماید و ضمن عقد خارج لازم به عامل وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که اقساط مقرره را از تاریخ امضای سند از حقوق و مزایا و عندللزوم از سایر درآمدها و دارائیهای وی برداشت و استیفا نماید.
ماده پنج :
جاعل ضمن عقد خارج لازم کلیه تعهدات و مفاد این قرارداد را پذیرفت و حق فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده شش : هر گونه مکاتبه ای که به تشخیص عامل با جاعل ضروری باشد به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد و مسئولیت تغییر نشانی جاعل به عهده عامل نخواهد بود.
ماده هفت :
جاعل به منظور تضمین پرداخت مطالبات عامل ناشی از قرارداد حاضر در موعد مقرر ، ششدانگ مورد ثبت مندرج در این سند را  عرصتا و اعیانا با کلیه مستحدثات و متعلقات آن بدون استثناء شیء با آب و برق و گاز در رهن عامل قرارداد و عامل پس از قبض رهن مجددا مورد رهن را به تصرف جاعل قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید مرتهن از خصوصیات و کم و کیف و محل وقوع مورد وثیقه آگاهی دارد و حسب الاظهار راهن / جاعل منافع مورد وثیقه قبلا به کسی واگذار نشده است.
ماده هشت – شروط و تعهدات :
1-8- : تاخیر در تادیه هر یک از اقساط مقرره به مدت ده روز از مواعد معینه مزبور و با برکناری جاعل از خدمت در وزارت نفت از قبیل اخراج ، استعفا ، انفصال دائم و یا مستحق اللغیر در آمدن عین مال مرهونه و … موجب حال شدن تمامی دین او می گردد و عامل حق دارد طلب خود را دفعتا واحده و عنداللزوم از طریق صدور برگ لازم الاجرا استیفا نماید.
2-8-: چنانچه مطابق مقررات و آرا صادره از سوی مراجع ذیصلاح میزان اقساط متعلقه تقلیل یابد عامل میتواند بجای افزایش مدت سند جمع تفاوت حاصله در مدت باقیمانده را نقدا و به طور یکجا از جاعل وصول نماید و یا نسبت به وصول تمامی طلب خود دفعتا واحده از طریق صدور اجرائیه اقدام نماید.
3-8- : قبل از استهلاک و یا پرداخت تمامی مطالبات و نهایتا تحقق فک رهن راهن / جاعل حق انجام هیچگونه معامله ناقله اعم از قطعی ، شرطی ، صلح ، وکالت ، رهن مازاد ، اقاله و اجاره بیش از سه سال و غیره و نیز حق توثیق مازاد وثیقه در نزد مراجع قضایی به منظور ضمانت در دعاوی حقوقی و کیفری نسبت به مورد رهن را نخواهد داشت و هرگونه اقدام وی در این موارد از درجه اعتبار ساقط و شخصا مسئول عواقب آن خواهد بود و موجب حال شدن تمامی دین او میگردد.
4-8-: تمامی ششدانگ عرصه و اعیان مورد رهن در مقابل هر یک از اجزا دین مستقلا حتی آخرین قسط در رهن و وثیقه میباشد به نحوی که هرگاه اسباب صدرو اجرائیه فراهم گردد عامل به منظور استیفا طلب خود میتواند برای باقیمانده اقساط حتی آخرین قسط نسبت به تمامی ششدانگ مورد رهن و متعلقات آن اقدام به صدور اجرائیه نماید
5-8-: تشخیص میزان بدهی ناشی از مطالبات عامل و هر گونه خسارات احتمالی ناشی از آن با عامل بوده و راهن / جاعل قبل از ادا تمامی دین و انجام کلیه تعهدات مربوط به این سند حق فک رهن از مورد وثیقه را بدون جلب مرافقت مرتهن و اخذ مجوز کتبی از وی نخواهد داشت هر گونه تخلف راهن / جاعل از مفاد این بند و سایر شروط این سند که منجر به ورود خسارت به عامل گردد موجب پیگیری و تعقیب مدیون از طریق مراجع قضایی خواهد بود.
6-8- : هر گونه تغییری در مورد رهن حاصل و یا ساختمان و یا تاسیساتی در آن احداث و یا منصوب شود ضمیمه مورد رهن بوده و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نسبت به تمامی آن نخواهد بود.
7-8-: ضمن عقد خارج لازم راهن / جاعل به عامل وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که چنانچه مورد رهن بدواً و یا در صورت اضافه نمودن بنایی در آن فاقد گواهی پایان کار ساختمان باشد در صورت عدم اقدام مدیون نسبت به تحصیل پایان کار به مدت سی روز به مراجع صالحه مراجعه و نسبت به تحصیل گواهی مذبور اقدام نماید و در صورتیکه در این خصوص ساختمان مورد وثیقه بر خلاف ضوابط شهرداری بنا گردیده باشد عامل مجاز خواهد بود جریمه مورد طلب مراجع صالحه را پرداخت و سپس با احتساب خسارات متعلقه از حقوق و دارائیهای دیگر راهن / جاعل استیفا طلب نماید و نیز چنانچه مراجع ذیصلاح رای بر تخریب قسمت یا قسمتهایی از مورد رهن را داد عامل مجاز به تخریب بنای مورد خلاف می باشد و در این زمینه راهن / جاعل حق هر گونه اعتراض ، ممانعت و مطالبه حقی را از خود سلب نمود.
8-8- : جاعل ضمن عقد خارج لازم به عامل وکالت بلا عزل با حق توکیل غیرداد که مورد رهن را به هزینه جاعل در مقابل آتش سوزی و انفجار بیمه نماید و در صورت بروز حادثه خسارات وارده را از بیمه وصول و پس از کسر معوقه دین چنانچه مازادی حاصل شد جهت تعمیر و ترمیم مورد خسارت به نسبت پیشرفت کار به مدیون پرداخت نماید
9-8-  : پرداخت هر نوع مالیات و عوارض شهرداری تا استهلاک کامل دین بر عهده راهن / جاعل است چنانچه از تادیه آن استنکاف نماید عامل میتواند نسبت به پرداخت آنها اقدام و سپس وجوه پرداختی را با خسارات متعلقه از راهن / جاعل و عندالاقتضا از طریق صدور اجرائیه وصول نماید.
10-8- : چنانچه مورد وثیقه کلا یا جزئا در طرحهای عمرانی و … وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها و یا در حریم تاسیسات موسسات مزبور واقع گردد دین جاعل تبدیل به حال گردیده و متعهد است نسبت به واریز کلیه بدهی و یا معرفی وثیقه جایگزین اقدام نماید بدیهی است پرداخت بدهی از سوی اداره مجری طرح در صورت موافقت عامل بلامانع و موجب فک رهن از مورد وثیقه خواهد شد و جاعل حق هیچگونه اعتراض نخواهد داشت .
ماده نهم :
هر نوع تخلف از هریک از شروط این سند از طرف جاعل سبب حال شدن دین شده و عامل حق خواهد داشت از طریق صدور اجرائیه نسبت به استیفای طلب خود اقدام نماید از طرفی ضمن عقد خارج لازم جاعل به عامل وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد چنانچه مال مرهونه برای ادای دین کافی نباشد طلب خود را از حقوق و هرگونه مطالبات و مزایای جاعل برداشت نماید و به سایر دارائیها و اموال جاعل رجوع نماید .
ماده دهم :
تشخیص عامل نسبت به تخلف از هریک از تعهدات مندرج در این سند قاطع و میزان مبلغی که عامل برای صدور اجرائیه به دفترخانه اعلام میدارد کافی برای صدور اجرائیه میباشد و راهن / جاعل بدینوسیله حق هر گونه اعتراضی را نسبت به تشخیص تخلف و صورت حساب عامل از خود سلب نمود.
ماده یازده :
راهن / جاعل منفردا مشترکا و متضامنا کلیه دیون جاعل ناشی از قرارداد حاضر را متقبل و عهده دار گردیدند و متعهد شدند که تمامی طلب عامل را حسب موارد قرارداد حاضر در سررسیدهای مقرر به عامل بپردازند و همچنین کلیه هزینه های ناشی از صدور اجرائیه و اقامه دعوی از قبیل حق الوکاله و هر آنچه بر ذمه جاعل تعلق می گیرد را به عامل پرداخت نمایند و مسئولیت راهن در برابر عامل همانند مسئولیت جاعل میباشد و نشانی و اقامتگاه آنها همان نشانی جاعل به شرح مذکور در این قرارداد است.
ماده دوازده :
عامل هیچگونه مسئولیتی نسبت به مسکن ابتیاعی چه از نظر عین مسکن و چه از نظر اسنادی در مقابل جاعل یا اشخاص ثالث به هیچ وجه تحت هیچ عنوان ندارد.
نظرات (2)
دوشنبه 9 آذر 1394 ساعت 13:30
با سلام خدمت جناب سجادیفر
آقا دمت گرم واقعا از متن های آماده که گذاشتی سایتت استفاده میکنیم با تشکر به امیددیدار
پاسخ:
سلام بر همکار فرهیخته جناب امیری عزیز . قابل شما رو نداره . در خدمتیم .
شنبه 11 آذر 1396 ساعت 11:25
ممنون. واقعا مفید بود. انشاء الله همیشه موفق و سلامت باشید.
پاسخ:
سلام بزرگوار ، بی نهایت از لطف و عنایت شما ممنون و سپاسگزارم .
سرافراز و پاینده باشید.
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد