مدونات کاتب

به منظور انجام معامله فروش اقساطی واحد مسکونی بین امضا کنندگان ذیل : آقای/خانم ........ با مشخصات مرقوم به عنوان خریدارکه در این قرارداد بدهکار نامیده میشود ازیک طرف و بانک ملی ایران به شماره شناسه 10861677542 شعبه ......... کد ..... مقیم ........ با نمایندگی آقای ....... طبق نامه شماره ........ مورخ ......... بانک ملی ایران شعبه .......... بعنوان فروشنده که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف  دیگر این قرارداد به تاریخ ........ (به عدد) (به حروف) منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند :
 
ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

اینجانب متعهد با مشخصات فوق متقاضی انشعاب گاز غیر دائم به مستحدثات غیر مجاز خود واقع در آدرس با علم و آگاهی کامل از مفاد (قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب ، گاز) مصوب 1396/3/10 مجلس شورای اسلامی ، علی الخصوص ماده چهار قانون اشعاری و تبصره های یک و دو همان ماده مبنی بر اینکه

 

ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم


در اجرای مفاد قراردادهای شماره ........ مورخ .......  بانک مسکن شعبه .......  ، این قرارداد بین :

الف) آقای ....... با مشخصات فوق الذکر شاغل در بانک مسکن به شماره پرسنلی .........، که در این قرارداد "بدهکار/ راهن" نامیده می شوند ، از یک طرف و ؛

ب ) بانک مسکن به شماره شناسه ملی 10100830792 و شماره کد اقتصادی 10411151933557 شعبه ........ کد ...... به نشانی........ به نمایندگی .........  به موجب نامه شماره .........  مورخ .........  که در این قرارداد "بانک" نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند.

  ادامه مطلب ...

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
در اجرای مفاد قرارداد شماره ....... مورخ ....... بانک مسکن شعبه ........، این قرارداد بین :
الف) ........ با مشخصات فوق الذکر، که در این قرارداد "بدهکار/ راهن" نامیده می شوند ، از یک طرف و ؛
ب ) بانک مسکن به شماره شناسه ملی 10100830792 و شماره کد اقتصادی 10411151933557 شعبه ...... کد ....... به نشانی ........... به نمایندگی ......... به موجب نامه شماره ......... مورخ .......... که در این قرارداد "بانک" نامیده می شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند. 
ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیمهمکاران بزرگوار جنابان بهروز و فرامرز جانفزا سردفتر و دفتر یار دفتر اسناد رسمی ۱۵۹ جیرفت  ؛
بدینوسیله درگذشت ابوی بزرگوارتان را از صمیم  قلب تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و برای شما و خانواده محترمتان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم. ما را در غم خود شریک بدانید.

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

نظر بر اینکه آقای ........  (با مشخصات فوق الذکر) که در این قرارداد "مشتری و راهن" نامیده می شود از بانک قوامین (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت 397957 به نشانی ............  که در این قرارداد "بانک" نامیده می شود تقاضای تخصیص تسهیلات مالی و انجام معاملات قانونی نموده و بانک نیز با تقاضای مشتری موافقت کرده است و مشتری مال غیر منقول موضوع این قرارداد متعلق به خود را به عنوان تضمین تعهدات و بدهی خود در رهن بانک قرار داد به منظور انجام درخواست مشتری به تاریخ .........  منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گردیدند.
 
ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم